Actievoorwaarden

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de lopende acties. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De actie wordt georganiseerd door Emax Nederland B.V. gevestigd aan De Limiet 15D te (4131 NR) Vianen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 39049256 (“Organisator”)

Emax heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.emax.nl/penningactie/actievoorwaarden/ (de “Website”) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Emax over deze gevallen beslissen.

Deelname

Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die woonachtig zijn in Nederland en de beschikking hebben over een Nederlandse bankrekening.

De Deelnemer die jonger is dan 16 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan deze actie en voor het ontvangen van prijzen.

Medewerkers van Emax en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Emax heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen.

 

Speelwijze

  1. Ga naar www.emax.nl/penningactie
  2. Vul de actiecode in van de onderzijde van de PetBox puppy / kitten koker of de actiecode van een promotieflyer.
  3. Vul het formulier in en upload uw kassabon.
  4. Na controle wordt binnen 1 week de naampenning naar u toegestuurd.
  • Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.
  • Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via: www.emax.nl/penningactie.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze actie, kunt u deze sturen aan: info@emax.nl onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.